آمریکا تأکید می‌کند: رعایت قوانین جنگ و حفظ گذرگاه رفح در دستور کار است

آمریکا تأکید می‌کند: رعایت قوانین جنگ و حفظ گذرگاه رفح در دستور کار است

آمریکا تأکید می‌کند: رعایت قوانین جنگ و حفظ گذرگاه رفح در دستور کار است

دکمه بازگشت به بالا