بایدن ابراز خوش بینی کرد که توافقی برای آزادی گروگان ها ممکن است اتفاق بیفتد

بایدن ابراز خوش بینی کرد که توافقی برای آزادی گروگان ها ممکن است اتفاق بیفتد

بایدن ابراز خوش بینی کرد که توافقی برای آزادی گروگان ها ممکن است اتفاق بیفتد

دکمه بازگشت به بالا