مقام بایدن می گوید برای مقابله با اقتصاد جنگی روسیه به تحریم های بیشتری نیاز است

مقام بایدن می گوید برای مقابله با اقتصاد جنگی روسیه به تحریم های بیشتری نیاز است

مقام بایدن می گوید برای مقابله با اقتصاد جنگی روسیه به تحریم های بیشتری نیاز است

دکمه بازگشت به بالا