کسری بودجه کانادا در ۸ ماهه نخست سال مالی ۲۳-۲۰۲۲ معادل ۳.۵۵ میلیارد است

کسری بودجه کانادا در ۸ ماهه نخست سال مالی ۲۳-۲۰۲۲ معادل ۳.۵۵ میلیارد است

کسری بودجه کانادا در ۸ ماهه نخست سال مالی ۲۳-۲۰۲۲ معادل ۳.۵۵ میلیارد است

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!