آرمیتا پاویر از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری در اعتراض به فشارهای دستگاه امنیتی اعتصاب غذا کرد

آرمیتا پاویر از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری در اعتراض به فشارهای دستگاه امنیتی اعتصاب غذا کرد

آرمیتا پاویر از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری در اعتراض به فشارهای دستگاه امنیتی اعتصاب غذا کرد

دکمه بازگشت به بالا