جمهوری اسلامی در جنگ های متعارف ناتوان است اسرائیل این را ثابت کرده است

جمهوری اسلامی در جنگ های متعارف ناتوان است اسرائیل این را ثابت کرده است

جمهوری اسلامی در جنگ های متعارف ناتوان است اسرائیل این را ثابت کرده است

دکمه بازگشت به بالا