شاهزاده رضا پهلوی از سیاست های بایدن در قبال جمهوری اسلامی انتقاد کرد

شاهزاده رضا پهلوی از سیاست های بایدن در قبال جمهوری اسلامی انتقاد کرد

شاهزاده رضا پهلوی از سیاست های بایدن در قبال جمهوری اسلامی انتقاد کرد

دکمه بازگشت به بالا