شاهزاده رضا پهلوی از سیاست های بایدن در قبال جمهوری اسلامی انتقاد می کند

شاهزاده رضا پهلوی از سیاست های بایدن در قبال جمهوری اسلامی انتقاد می کند

شاهزاده رضا پهلوی از سیاست های بایدن در قبال جمهوری اسلامی انتقاد می کند

دکمه بازگشت به بالا