اسرائیل حماس را به استفاده از بیمارستان به عنوان سپر پایگاه های زیرزمینی متهم می کند

اسرائیل حماس را به استفاده از بیمارستان به عنوان سپر پایگاه های زیرزمینی متهم می کند

اسرائیل حماس را به استفاده از بیمارستان به عنوان سپر پایگاه های زیرزمینی متهم می کند

دکمه بازگشت به بالا