دولت انتاریو مقررات اجباری پوشیدن ماسک را تا ماه جون تمدید کرد

دولت انتاریو مقررات اجباری پوشیدن ماسک را تا ماه جون تمدید کرد

دولت انتاریو مقررات اجباری پوشیدن ماسک را تا ماه جون تمدید کرد

دکمه بازگشت به بالا