شاهزاده محمد‌ بن سلمان: بر تشکیل کشور فلسطینی براساس مرزهای ۱۹۶۷ تأکید دارد

شاهزاده محمد‌ بن سلمان: بر تشکیل کشور فلسطینی براساس مرزهای ۱۹۶۷ تأکید دارد

شاهزاده محمد‌ بن سلمان: بر تشکیل کشور فلسطینی براساس مرزهای ۱۹۶۷ تأکید دارد

دکمه بازگشت به بالا