وسایل نقلیه از کنار تابلوهای تبلیغاتی، از جمله تابلوهایی که شعارهای طرفدار روسیه را نشان می‌دهند، در خیابانی در جریان درگیری روسیه و اوکراین در لوهانسک، اوکراین در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲ عبور میکنند. یکی از تابلوها می‌نویسد: “دنیا تغییر می‌کند – حقیقت می‌ماند. ارتش روسیه. “.REUTERS/Alexander Ermochenko

وسایل نقلیه از کنار تابلوهای تبلیغاتی، از جمله تابلوهایی که شعارهای طرفدار روسیه را نشان می‌دهند، در خیابانی در جریان درگیری روسیه و اوکراین در لوهانسک، اوکراین در 20 سپتامبر 2022 عبور میکنند. یکی از تابلوها می‌نویسد: "دنیا تغییر می‌کند - حقیقت می‌ماند. ارتش روسیه. ".REUTERS/Alexander Ermochenko

وسایل نقلیه از کنار تابلوهای تبلیغاتی، از جمله تابلوهایی که شعارهای طرفدار روسیه را نشان می‌دهند، در خیابانی در جریان درگیری روسیه و اوکراین در لوهانسک، اوکراین در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲ عبور میکنند. یکی از تابلوها می‌نویسد: “دنیا تغییر می‌کند – حقیقت می‌ماند. ارتش روسیه. “.REUTERS/Alexander Ermochenko

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!