تعداد کشته‌ها در تظاهرات زاهدان : آمار رسمی ۱۹نفر و منابع محلی بین ۳۶ تا ۵۸ نفر گزارش کردند

تعداد کشته‌ها در تظاهرات زاهدان : آمار رسمی ۱۹نفر و منابع محلی بین ۳۶ تا ۵۸ نفر گزارش کردند

تعداد کشته‌ها در تظاهرات زاهدان : آمار رسمی ۱۹نفر و منابع محلی بین ۳۶ تا ۵۸ نفر گزارش کردند

دکمه بازگشت به بالا