طبق گزارش ها سوئد و فنلاند اواسط ماه آینده درخواست عضویت خود در ناتو را ثبت خواهند کرد

طبق گزارش ها سوئد و فنلاند اواسط ماه آینده درخواست عضویت خود در ناتو را ثبت خواهند کرد

طبق گزارش ها سوئد و فنلاند اواسط ماه آینده درخواست عضویت خود در ناتو را ثبت خواهند کرد

دکمه بازگشت به بالا