آمریکا ۳۰۰۰ نیرو به افغانستان اعزام کرد

دکمه بازگشت به بالا