۲۲۲نیروهای آمریکایی در دوران بایدن ۱۵۱ بار در عراق و سوریه مورد حمله قرار گرفتند

نیروهای آمریکایی در دوران بایدن 151 بار در عراق و سوریه مورد حمله قرار گرفتند

نیروهای آمریکایی در دوران بایدن ۱۵۱ بار در عراق و سوریه مورد حمله قرار گرفتند

دکمه بازگشت به بالا