سازمان بهداشت جهانی، مأموریت سازمان ملل را برای بازدید از بیمارستان الشفاء غزه هدایت می‌کند

سازمان بهداشت جهانی، مأموریت سازمان ملل را برای بازدید از بیمارستان الشفاء غزه هدایت می‌کند

سازمان بهداشت جهانی، مأموریت سازمان ملل را برای بازدید از بیمارستان الشفاء غزه هدایت می‌کند

دکمه بازگشت به بالا