جمهوری خواهان می گویند بایدن و دموکرات ها از انتقال تسلیحات اضافی به اسرائیل جلوگیری می کنند

جمهوری خواهان می گویند بایدن و دموکرات ها از انتقال تسلیحات اضافی به اسرائیل جلوگیری می کنند

جمهوری خواهان می گویند بایدن و دموکرات ها از انتقال تسلیحات اضافی به اسرائیل جلوگیری می کنند

دکمه بازگشت به بالا