وزارت خارجه بریتانیا سفیر ایران را احضار و بررسی‌های امنیتی را آغاز کرد

وزارت خارجه بریتانیا سفیر ایران را احضار و بررسی‌های امنیتی را آغاز کرد

وزارت خارجه بریتانیا سفیر ایران را احضار و بررسی‌های امنیتی را آغاز کرد

دکمه بازگشت به بالا