کنگره آمریکا به سرعت در حال اقدام دو حزبی برای مجازات جمهوری اسلامی پس از حمله به اسرائیل است

کنگره آمریکا به سرعت در حال اقدام دو حزبی برای مجازات جمهوری اسلامی پس از حمله به اسرائیل است

کنگره آمریکا به سرعت در حال اقدام دو حزبی برای مجازات جمهوری اسلامی پس از حمله به اسرائیل است

دکمه بازگشت به بالا