توماج صالحی خواننده رپ ایرانی به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری به اعدام محکوم شد

توماج صالحی خواننده رپ ایرانی به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری به اعدام محکوم شد

توماج صالحی خواننده رپ ایرانی به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری به اعدام محکوم شد

دکمه بازگشت به بالا