حزب راست افراطی برادران ایتالیا به رهبری جورجیا ملونی در آستانه یک پیروزی بزرگ در انتخابات روز یکشنبه است

 حزب راست افراطی برادران ایتالیا به رهبری جورجیا ملونی در آستانه یک پیروزی بزرگ در انتخابات روز یکشنبه است

 حزب راست افراطی برادران ایتالیا به رهبری جورجیا ملونی در آستانه یک پیروزی بزرگ در انتخابات روز یکشنبه است

دکمه بازگشت به بالا