اردن طرح تحت رهبری جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات خرابکارانه در پادشاهی را خنثی می کند

اردن طرح تحت رهبری جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات خرابکارانه در پادشاهی را خنثی می کند

اردن طرح تحت رهبری جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات خرابکارانه در پادشاهی را خنثی می کند

دکمه بازگشت به بالا