برای اولین بار در طول دو هفته اعتراضات ضد حکومتی مردم از ساعات اولیه روز به خیابان ها آمدند

برای اولین بار در طول دو هفته اعتراضات ضد حکومتی مردم از ساعات اولیه روز به خیابان ها آمدند

برای اولین بار در طول دو هفته اعتراضات ضد حکومتی مردم از ساعات اولیه روز به خیابان ها آمدند

دکمه بازگشت به بالا