دانشجویان دانشگاه الزهرا روز شنبه در آغاز چهارمین هفته اعتراضات به رئیس جمهور ایران گفتند «برو گمشو»

دانشجویان دانشگاه الزهرا روز شنبه در آغاز چهارمین هفته اعتراضات به رئیس جمهور ایران گفتند «برو گمشو»

دانشجویان دانشگاه الزهرا روز شنبه در آغاز چهارمین هفته اعتراضات به رئیس جمهور ایران گفتند «برو گمشو»

دکمه بازگشت به بالا