روسیه هشدار داد جهان در آستانه یک درگیری مستقیم نظامی بین قدرت های هسته ای است

روسیه هشدار داد جهان در آستانه یک درگیری مستقیم نظامی بین قدرت های هسته ای است

روسیه هشدار داد جهان در آستانه یک درگیری مستقیم نظامی بین قدرت های هسته ای است

دکمه بازگشت به بالا