مقامات غربی می گویند هدف از حمله اسرائیل به ایران این بود که می تواند دفاع آنها را فلج کند

مقامات غربی می گویند هدف از حمله اسرائیل به ایران این بود که می تواند دفاع آنها را فلج کند

مقامات غربی می گویند هدف از حمله اسرائیل به ایران این بود که می تواند دفاع آنها را فلج کند

دکمه بازگشت به بالا