ایالات متحده قطعنامه سازمان ملل در حمایت از عضویت کامل کشور فلسطین را وتو کرد

ایالات متحده قطعنامه سازمان ملل در حمایت از عضویت کامل کشور فلسطین را وتو کرد

ایالات متحده قطعنامه سازمان ملل در حمایت از عضویت کامل کشور فلسطین را وتو کرد

دکمه بازگشت به بالا