جنگ اوکراین به افزایش هزینه های نظامی جهان به بالاترین سطح ۳۵ سال گذشته کمک کرد

جنگ اوکراین به افزایش هزینه های نظامی جهان به بالاترین سطح 35 سال گذشته کمک کرد

جنگ اوکراین به افزایش هزینه های نظامی جهان به بالاترین سطح ۳۵ سال گذشته کمک کرد

دکمه بازگشت به بالا