قطعنامه سازمان ملل متحد از شورای امنیت می خواهد در عضویت مجدد فلسطین تجدید نظر کند

قطعنامه سازمان ملل متحد از شورای امنیت می خواهد در عضویت مجدد فلسطین تجدید نظر کند

قطعنامه سازمان ملل متحد از شورای امنیت می خواهد در عضویت مجدد فلسطین تجدید نظر کند

دکمه بازگشت به بالا