حزب محافظه کار از تغییر رژیم در ایران حمایت می کند و سپاه را به فهرست تروریستی کانادا اضافه خواهد کرد

حزب محافظه کار از تغییر رژیم در ایران حمایت می کند و سپاه را به فهرست تروریستی کانادا اضافه خواهد کرد

حزب محافظه کار از تغییر رژیم در ایران حمایت می کند و سپاه را به فهرست تروریستی کانادا اضافه خواهد کرد

دکمه بازگشت به بالا