چهل و هفتمین شب قیام سراسری در ایران با شعارهای ضد حکومتی و تجمعات شبانه برگزار شد

چهل و هفتمین شب قیام سراسری در ایران با شعارهای ضد حکومتی و تجمعات شبانه برگزار شد

چهل و هفتمین شب قیام سراسری در ایران با شعارهای ضد حکومتی و تجمعات شبانه برگزار شد

دکمه بازگشت به بالا