اسرائیل قصد حمله بزرگتری به ایران داشت، اما برای جلوگیری از جنگ آن را کاهش داد

اسرائیل قصد حمله بزرگتری به ایران داشت، اما برای جلوگیری از جنگ آن را کاهش داد

اسرائیل قصد حمله بزرگتری به ایران داشت، اما برای جلوگیری از جنگ آن را کاهش داد

دکمه بازگشت به بالا