بیش از ۵۰ هزار نفر در ریچموندهیل، انتاریو علیه حکومت ایران اعتراض کردند

بیش از 50 هزار نفر در ریچموندهیل، انتاریو علیه حکومت ایران اعتراض کردند

بیش از ۵۰ هزار نفر در ریچموندهیل، انتاریو علیه حکومت ایران اعتراض کردند

دکمه بازگشت به بالا