نفرت متقابل از آمریکا فقط چین، روسیه و جمهوری اسلامی را به هم نزدیکتر می کند

نفرت متقابل از آمریکا فقط چین، روسیه و جمهوری اسلامی را به هم نزدیکتر می کند

نفرت متقابل از آمریکا فقط چین، روسیه و جمهوری اسلامی را به هم نزدیکتر می کند

دکمه بازگشت به بالا