شاهزاده رضا پهلوی بر ضرورت همبستگی تأکید کرد و گفت شکاف در صفوف متحد کمک به جمهوری اسلامی است

شاهزاده رضا پهلوی بر ضرورت همبستگی تأکید کرد و گفت شکاف در صفوف متحد کمک به جمهوری اسلامی است

شاهزاده رضا پهلوی بر ضرورت همبستگی تأکید کرد و گفت شکاف در صفوف متحد کمک به جمهوری اسلامی است

دکمه بازگشت به بالا