اوکراین می تواند به مبارزه با روسیه ادامه دهد اما پیروزی مورد نظر او ممکن است دور از دسترس باشد

اوکراین می تواند به مبارزه با روسیه ادامه دهد اما پیروزی مورد نظر او ممکن است دور از دسترس باشد

اوکراین می تواند به مبارزه با روسیه ادامه دهد اما پیروزی مورد نظر او ممکن است دور از دسترس باشد

دکمه بازگشت به بالا