دولت آلمان: تصمیم گیری در مورد طبقه بندی سپاه به عنوان سازمان تروریستی توسط اتحادیه اروپا انجام خواهد شد

دولت آلمان: تصمیم گیری در مورد طبقه بندی سپاه به عنوان سازمان تروریستی توسط اتحادیه اروپا انجام خواهد شد

دولت آلمان: تصمیم گیری در مورد طبقه بندی سپاه به عنوان سازمان تروریستی توسط اتحادیه اروپا انجام خواهد شد

دکمه بازگشت به بالا