کاخ سفید مدعی شد که روسیه در مورد نحوه سرکوب اعتراضات به حکومت ایران مشاوره می دهد

کاخ سفید مدعی شد که روسیه در مورد نحوه سرکوب اعتراضات به حکومت ایران مشاوره می دهد

کاخ سفید مدعی شد که روسیه در مورد نحوه سرکوب اعتراضات به حکومت ایران مشاوره می دهد

دکمه بازگشت به بالا